Обработка на комисиони

Модулът "Комисиони" ви предоставя следните възможности:

 • Калкулация на комисиони
 • Проверка на калкулираните суми
 • Проследяване на платените и дължимите комисиони към вашите партньори

Настройка

За да зададете комисионен процент по подразбиране за партньор, отидете на меню "Компания" -> Търсене на компании. Използвайте инструмента за търсене, за да намерите съответния профил на компания, който да редактирате, или създайте нов профил. Комисионният процент по подразбиране се добавя в раздел "Комисиона". Моля, уверете се, че сте избрали кои групи приходи да бъдат включени в калкулацията.

Употреба

За да отворите модула "Комисиони", отидете на меню Компания -> Комисиони. 

Използвайте наличните филтри, за да намерите резервациите с комисиона.

 • Период на пристигане - показва резервациите с дата на пристигане в този период;
 • Период на напускане - показва резервациите с дата на напускане в този период;
 • Период на плащане - показва комисионите с дата на плащане в търсения период  (повече подробности по-долу);
 • Компания - показва резервациите с избран профил на компания в настройките им;
 • Проверено - филтрира комисионите въз основа на статуса опцията "Проверено":
  • Всички - показва всички комисиони, независимо от избраната опция;
  • Проверено - показва само комисионите, които са отбелязани като "Проверено". Целта на този статус е да укаже дали сте проверили сумата на комисионата  за тази резервация и е вярна.
  • Непроверено - показва само комисионите, които не са маркирани като "Проверено";
 • Платено - филтрира комисионата въз основа на стойността на датата на плащане: 
  • Всички - показва всички комисиони, независимо от стойността
  • Платени - показва само комисионите с дата на плащане
  • Неплатени - показва само комисионите без дата на плащане
 • Резервация - филтрира комисионите въз основа на техния резервационен статус:
  • Активни (съчетава статусите Очаквани, Настанени,  Изпратени)
  • Очаквана
  • Настанена
  • Изпратена
  • Непристигнала
  • Анулирана

Щ върху бутона "Изглед", за да видите комисионите въз основа на филтрите за търсене.

Забележка: Потребителят трябва да има предоставено потребителското право "Комисиона: редакция", за да може да управлява комисионите.

За да изчислите комисионата на резервациите:

 • Щракнете върху бутона "Маркирай Няколко" и изберете желаните резервации;
 • Щракнете върху "Изчисли комисиона". Изчислената сума за всяка резервация ще се базира на общата сума на начисленията от групите приходи, избрани в настройките на фирмените профили..

Може да използвате останалите бутони от горното изображение, за да отбележите бързо  избраните комисиони като:

 • Проверени
 • Непроверени
 • Платени (ще използва настоящата календарна дата като дата на плащането)
 • Неплатени (премахва датата на плащането)

Щракнете върху бутона "Редакция на комисиона", за да обновите данните комисионата, включително въвеждането на различна комисиона като абсолютна стойност и добавянето на забележка относно комисионата. 

Важно: Модулът "Комисиони" е предвиден като информационен инструмент и няма да се отрази на начисленията, фолиата или справките.