Данъчни настройки

Променена на: Mon, 3 апр, 2023 в 2:46 PM

Print

В тази група настройки са включени едни от най-важните настройки на системата. Чрез тях определяте как ще изглеждат вашите документи и как ще се изчислява данъка върху услугите. Тук конфигурирате как ще се номерират документите, които ще издавате от Clock PMS+. Определяте също режима на отчитане на приходите, като сами избирате как ще се променя финансовата дата на системата и други. 

За да конфигурирате данъчните настройки, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки-> Данъчни настройки. Обособили сме настройките в няколко групи:

Данъчно облагане

В тази група настройки конфигурирате:

 • Данъчен режим(1) - видът на режима определя как ще бъде подредена информацията във вашите фактури и как ще се изчислява данъка. Clock PMS+ предлага на своите потребители широка гама от данъчни режими за употреба. Преди да изберете режима, който отговаря на вашия начин на работа, моля запознайте се с особеностите на всеки от тях ТУК.
 • Име на данъка(2) - въведете кратко име за данъка. Например: ДДС, TVA, MWSt, Moms, GST, Tax и т.н.
 • Стойност на данъка по подразбиране(3) - въведете най-често срещания данъчен размер. Той ще се предлага автоматично за новите начисления, за които нямате предварително подготвен шаблон. Този данък ще се приложи и в случаите, когато използвате опцията за ръчна цена на резервация, без да избирате конкретна тарифа. Ако е необходимо може да го променяте за всеки конкретен случай.
Забележка: Въпреки възможността за данъчна ставка по подразбиране, Clock PMS+ ви дава възможност да задавате различни данъчни ставки на различните видове услуги - услуги за нощувки, допълнителни услуги и други. За целта се подготвят шаблони на различните видове услуги, в които се задават съответните данъчни ставки. По този начин данъчната ставка за начисления за стаи може да бъде 12%, а данъчната ставка за допълнителни услуги – 20%. За повече детайли вижте ТУК.
 • Валута по подразбиране на резервационно фолио(4)- настройката определя в каква валута ще се отварят фолиата на резервациите:
  • Валута на тарифата - използва се валутата на тарифата, избрана по резервацията. По този начин ако имате тарифи в различни валути EUR и USD, резервационните фолиа също ще се откриват съответно в EUR и USD.
  • Валута по подразбиране за акаунта - всички фолиа ще се откриват във валутата на акаунта и в тази валута ще виждате баланса на фолиото.
 • Валута по подразбиране на акаунта(5) - изберете валутата на вашия акаунт. Според стойността на предходната настройка, тази валута може да се приложи при откриване на фолиа за резервациите.
 • Национална валута(6) - избраната валута ще се добави в разпечатките на фолиата, които са открити в различна валута. Така за всяко фолио винаги ще имате информация за данъчна основа, сума на данъка и брутна сума, освен във валута на фолиото и в национална валута.

Забележка: Настройката се прилага автоматично при приключване на всички фолиа, които отговарят на условието за валутите.

Пример: Ако валутата на фолиото е EUR, а в настройката за национална валута е избрана BGN, приключеното фолио ще изглежда така:

Режим за датата на приходите

Настройките от тази група определят по какъв начин ще се формират приходите от предоставените услуги. Тук може да конфигурирате:

 • Режим за датата на приходите(1) - по подразбиране за тази настройка е избрано “Автоматична дата на приходите”. Това означава, че финансовата дата на приходите ще се променя автоматично в полунощ, без да е нужна намеса от потребител. Clock PMS+ поддържа още два режима за промяна на датата. Ако желаете да промените режима на отчитане за датата на приходите, моля, свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+. Повече детайли за всички режими за отчитане на прихода, може да намерите ТУК.
 • Автоматичен офсет в датата на приходите(2) - при автоматична дата на приходите, тук може да заложите отместване, така че датата да не се променя точно в полунощ. Например: ако изберете стойност 5, вместо в полунощ, датата на приходите ще се ще се промени автоматично в 5 часа сутринта.
 • Бъдещи начисления, приключени като приход(3) - ако настройката е избрана, като приход за текущия ден ще се отчетат и всички услуги за бъдещи дати, които са фактурирани в този ден. В противен случай, те се отчитат като приход за датата, за която се отнасят.
 • Версия на дневниците(4) - настройката се отнася за формата на вашите финансови справки. Повече детайли за всяка от версиите вижте ТУК.

Номерация

В тази група се задават на детайлите за номерацията на различните елементи на Clock PMS+.

За настройка на всеки номератор разполагате със следните полета:

 • Следващ номер(1) - следващият номер, който да се използва. Нека да разгледаме пример със следващ номер ‘100’.
 • Дължина на номер(2) - Използвайте полето, за да увеличите дължината на "Следващ номер"  с водещи нули. Пример: '9'. В резултат на това ще се получи номер с 9 цифри с водещи нули – '000000100'.
 • Префикс на номер(3) - Добавете префикс към  получения номер. 

Пример 1: '5'. Полученият номер ще е '5000000100'. 

Пример 2: 'INV-'. Полученият номер ще е 'INV-000000100'.

 • Суфикс на номер(4) - Добавете суфикс към получения номер. 

Пример 1: '/CR'. Полученият номер ще е '5000000100/CR'. 

Пример 2: '-2015'. Полученият номер ще е 'INV-000000100-2015'.

Списък на елементите в системата, които имат номератори:

 • Фолио номер(5) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на фолио. Ако желаете да промените номера на фолиото, препоръчваме ви да го обсъдите предварително с вашия счетоводен отдел.
 • Резервация номер(6) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на резервация.
 • Мероприятие номер(7)- позволява ви да промените детайлите на следващия номер на мероприятие.
 • Документ за мероприятие-номер (8)- позволява ви да промените детайлите на следващия номер на оферта за мероприятие.
 • Генератори на фактури(9,10) - Това са генератори за номерата на документите с положителни и отрицателни стойности по подразбиране. Съветваме ви да обсъдите номерацията на този вид документи с вашия счетоводен отдел. Ако ви е необходимо да зададете различни или допълнителни типове документи, моля, свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+.
 • Плащане в брой-номер(11) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на плащане в брой.
 • Запитване за резервация-номер(12) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на запитване за резервация.
 • Регистрационна карта-номер(13) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на регистрационна карта.
 • Автоматично номериране на регистрационни карти(14) - имате опцията да зададете автоматично номериране на регистрационните карти  (след записване на регистрационна карта или настаняване на резервация). Ако не желаете да използвате тази функционалност, просто изберете опцията "Изключено".


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница