1. Без данък
 2. Данъкът се включва в цените, закръгляване - ред по ред
 3. Данъкът се включва в цените, закръгляване - в тотала
 4. Данъкът не се включва в цените, закръгляване - на ред
 5. Данъкът не се включва в цените, закръгляване - в тотала
 6. Име на данъка и данъчен процент по подразбиране
 7. Различни данъчни ставки за различни начисления
 8. Шаблони за начисление
 9. Туристически данък
 10. Множество данъци
 11. Надценка
 12. Процент надценка за конкретно фолио
 13. Номерация


Данъчните настройки определят как информацията във вашите фактури ще бъде подредена и как ще се изчислява данъкът.

Clock PMS+ предлага на своите потребители широка гама от данъчни режими за употреба:


 • Без данък
 • Данъкът се включва в цените, закръгляване - ред по ред
 • Данъкът се включва в цените, закръгляване - в тотала
 • Данъкът не се включва в цените, закръгляване - ред по ред
 • Данъкът се включва в цените, закръгляване - в тотала
Данъчни режими


Моля, обърнете внимание, че различните опции за закръгляване може да доведат до разлики в крайната сума на фактурата. А стойностите на данъчните ставки в Clock PMS+ могат да имат до 4 позиции след десетичната запетая.

Без данък

 • При режима "Без данък" бруто сумите са същите като цените на тарифите, защото не се добавая данък към цените на тарифите.
 • Справките за начисления и фолиа не показват нетните суми и тези на данъка.

Данъкът се включва в цените, закръгляване - ред по ред


 1. За всеки ред на фолиото, ДАНЪЧНАТА БАЗА се изчислява според следната формула: Тотал/( 1 + Данъчен %/100). Получената сума се закръгля до най-малката парична единица (обикновено 0.01):
  • Пример за 20% данък и крайна цена от 100 евро: 100/1.2 = 83.33333…, закръглената сума е равна на 83.33.
 2. За всеки ред на фолиото, ДАНЪКЪТ се изчислява като ЦЕНАДАНЪЧНА БАЗА = ДАНЪК:
  • Пример за 20% данък: 100 - 83.33 = 16.67.
 3. В секцията за тотал на фолиото, съответните суми се изчисляват чрез сумиране на редовете:
  • Пример за 20% данък: Два реда, всеки, съдържащ крайна цена от 100 евро:

   ОБЩО ДАНЪЧНА БАЗА = 83.33 + 83.33 = 166.66.

   ОБЩ ДАНЪК = 16.67 + 16.67 = 33.34

Забележка: Специфика на данъчния режим: Ако изчислявате данъка на базата КРАЙНИТЕ суми, няма да имате същия резултат. Пример за 20% данък: 200/1.2 = 166.66666…, закръглената сума е равна на 166.67. А получената сума на данъчната база според този данъчен режим е 166.66. Вижте също така и другия данъчен режим: 'Данъкът се включва в цените, закръгляване - тотал'

Данъкът се включва в цените, закръгляване - в тотала

 • ТОТАЛЪТ на фолиото се изчислява чрез сумиране на бруто цените на всеки ред:
  • Пример: Два реда, всеки, съдържащ бруто цена от 100 евро, и техният сбор е: 100 + 100 = 200 евро
 • На базата на този ТОТАЛ, ДАНЪЧНАТА БАЗА се изчислява, като се използва следната формула: Тотал/( 1 + Данъчен %/100). Получената сума се закръгля до най-малката парична единица (обикновено 0.01):
  • Пример за 20% данък: 200/1.2 = 166.66666…, получената сума е 166.67
 • Сумата на ДАНЪКА се изчислява като ТОТАЛДАНЪЧНА БАЗА = СУМА НА ДАНЪКА:
  • Пример за 20% данък: 200 - 166.67 = 33.33. Така изчислена, ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКЪТ са представени в секцията за крайните суми на фолиото.
 • Освен това данъчните бази на всеки ред също се изчисляват, като тези суми се закръглят на всеки ред:
  • Пример за 20% данък: данъчната база за всеки от двата реда, съдържащи крайна цена от 100 евро, се изчислява по следния начин: Данъчна база = 100 / 1.2 = 83.3333… = 83.33

Забележка: Специфика на данъчния режим: Сборът на отделните суми на данъчните бази на редовете на фолиото НЕ отговаря на данъчната база на фолиото . Пример за 20% данък: Данъчната база на фолиото, изчислена според горната формула: Тотал/( 1 + Данъчен %/100), е 166.67, а сумата от данъчните бази от отделните редове на фолиото е 83.33 + 83.33 = 166.66. Вижте също така и другия данъчен режим: 'Данък, включен в цените, закръгляване - на ред'

Данъкът не се включва в цените, закръгляване ред по ред

 • Сумата на данъка на всеки ред (начисление) се изчислява на базата на следната формула:

  Стойност на данъка = Банкерско закръгляване (Нетна стойност * (Данъчна ставка / 100))

 • Бруто стойността за всеки ред (начисление) е равна на сбора от нетната сума и сумата на данъка на този ред.
 • Бруто стойността на фактурата (тотала на фактурата) е равна на сбора от стойностите в редовете на колоната Бруто стойност.
 • Сумата на общия данък на фактурата е равен на сбора на стойностите в редовете на колоната за данъка. За всяка данъчна ставка се показва сборът на съответстващите суми на данъка в справките.
 • В справките за начисленията и фолиата  се представят нетните, данъчните и бруто сумите.


Данъкът не се включва в цените, закръгляване - в тотала

 • Не се изчислява бруто стойност за всеки ред.
 • Нетната сума общо на фактурата е сборът на нетните суми във всеки ред на Нето колоната.
 • Сумата на данъка общо на фактурата се изчислява на базата на следната формула:

  закръгляване (Нетна стойност общо * (Данъчна ставка / 100)). За всяка данъчна ставка се показва сборът на съответстващите суми на данъка в справките.

 • Бруто сумата общо се изчислява съгласно следната формула: Бруто сума  общо = Нетна сума общо + Сума на данъка общо.

 • В справките за фолиата има информация относно нетните, данъчните и бруто сумите за всяко фолио.
 • В справките за начисленията се представят само нетните стойности, защото данъчните суми се изчисляват на базата на тоталите на фолиата, вместо като сбора на данъчните суми, свързани с отделните начисления. Ето защо този метод е подходящ за фирми, следващи принципа за признаване на приходите въз  основа на документите.


Забележка: Банкерското закръгляване се използва в горните три случая.

Име на данъка и данъчна ставка по подразбиране

 • 'Име на данъка' - въведете кратко име за данъка. Например: ДДС, TVA, MWSt, Moms, GST, Tax и т.н.
 • 'Данъчна ставка по  подразбиране' - въведете най-често срещаната данъчна стойност. Тя ще се предлага автоматично за новите начисления, нови шаблони за начисление и нови тарифи. Ако е небходимо тя може да се промени за всеки конкретен случай.

Различни данъчни ставки за различни начисления

Въпреки възможността за данъчна ставка по подразбиране, вие може да използвате ваши собствени данъчни ставки с всеки шаблон за начисляване, отделно начисляване, тарифа. Същото се отнася за туристическия данък. По този начин данъчната ставка за начисления за стаи може да бъде 12%, а данъчната ставка за допълнителни услуги – 20%.

Ето как може да зададете своя собствена данъчна ставка:

Шаблон за начисление

 • Отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Шаблон за начисление" и изберете шаблон за начисление, който да бъде редактиран
 • В полето за приложимия данъчен % въведете необходимата стойност на данъчната ставка
 • Потвърдедете със "Запиши"


Забележка: Подобно, преди да направите начисление, въведете собствена стойност на данъчната ставка в полето  на приложимия данъчен %.

Туристически данък

 • Отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Туристически данък"
 • В полето на приложимия данъчен % въведете необходимата стойност на данъчната ставка
 • Щракнете върху "Запиши" 


Туристическият данък  е местна такса, например Курортна такса. Тя се събира от гостите, като бива добавяна към начислените тарифи за нощувка. За повече информация как този туристически данък се задава и възможните режими за туристическия данък, вижте Туристически данък.


Туристическият данък се различава от реалните данъци. Първият се  появява като начисление по фолиата на гостите и след това тези начисления се отразяват в справките за приходите. Туристическият данък  не се изчислява като процент от съответните тарифи за нощувки, а се добавя като абсолютна сума към тези тарифи за нощувки. Самият туристическия данък може да бъде обложен с данъци. За разлика от него, реалните данъци се изчисляват като процент от съответните начисления.

Множество данъци

В случаите, когато няколко данъка се прилагат по отношение на вашите продажби, например щатски данък върху оборота и туристически данък, може да приложите комбинирана данъчна ставка. Използвайте полето 'Данъчен код', за да предоставите по-голяма яснота и отчетност. Ето пример:

 • Щатски данък върху оборота: 4%
 • Местна ставка: 4.875%
 • Комбинирани ставки: 8.875%

Задайте за данъчната ставка 8.875 в тарифата и въведете “St.4% + Loc.4.875%” в полето за данъчен код.

Надценка

Може да зададете надценка, която да се прилага за фолиа в Clock PMS+.  Надценката се дефинира като процент и се изчислява автоматично на базата на стойността на фолиото. С промяната на стойността на фолиото – надценката също се преизчислява.


Базата за калкулацията на надценката е стойността на направените начисления. В зависимост на избрания данъчен режим и съответната база на надценката (стойността на начисленията) в нея може да се включва или да не  включва данък.

Настройка

 • Отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Данъчни настройки"
 • В раздела "Надценка" попълнете:
  • Процент надценка
  • Надценка, изчислена върху:
   • Начислената стойност - базирана върху сумата на направените начисления
   • Нетна стойност - базирана върху нетната стойност на начисленията
   • Бруто стойност -  базирана върху бруто стойността на начисленията
  • Описание на надценката - Начина, по който искате да се покаже във фолиото.
  • Данъчна ставка на надценката - Данъчният процент, с който да се обложи надценката
  • Данъчен код (остави непопълнено)
  • Текст при отпечатване. Опционално. В това поле може да въведете текст, който желаете системата да използва в документа, при отпечатване на услуга с надценка. Ако оставите полето празно, услугата ще се появи във фактурата по начина, по който сте я въвели в полето "Описание".)
  • Скрий на екрана за начисление - Изберете тази опция само, ако не желаете тази услуга да бъде видима на екрана за ръчни начисления за допълнителни услуги. По този начин може да предотвратите служителите да изберат съответната услуга по погрешка.)
  • Запишете.

Процент на надценката за конкретно фолио

За да промените процента на надценката за дадено фолио или практически да я премахнете (като зададете нулева стойност):

 • Отворете фолиото
 • Изберете бутон "Валута/Име/Бележки" и попълнете новата стойност на надценката.

В справките за начисления, оборотите от надценки са поместени в групата приходи от надценки.

Номерация

Този раздел се използва за задаване на детайлите на номерацията на различните елементи на Clock PMS+.


За настройка на всеки номератор разполагате със следните полета:

 • Следващ номерСледващият номер, който да се използва. Ако номерът е твърде дълъг, ще получите съобщение за грешка. Използвайте "Дължина на номер", "Префикс'' и "Суфикс", за да зададете желания формат номерация. В следните примери се използва номерът "100".
 • Дължина на номер - Използвайте полето, за да увеличите дължината на "Следващ номер"  с водещи нули. Пример: '9'. В резултат на това ще се получи номер с 9 цифри с водещи нули – '000000100'.
 • Префикс на номер - Добавете префикс към  получения номер. 

            Пример 1: '5'. Полученият номер ще е '5000000100'. 

            Пример 2: 'INV-'. Полученият номер ще е 'INV-000000100'.

 • Суфикс на номер - Добавете суфикс към получения номер. 

Пример 1: '/CR'. Полученият номер ще е '5000000100/CR'. 

Пример 2: '-2015'. Полученият номер ще е 'INV-000000100-2015'.


Списък на елементите в системата, които имат номератори:

 1. Номер на фолиоПозволява ви да промените детайлите на следващия номер на фолио. Ако желаете да промените номера на фолиото, препоръчваме ви да го обсъдите предварително с вашия счетоводен отдел.
 2. Номер на резервация - Позволява ви да промените детайлите на следващия номер на резервация.
 3. Номер на събитиеПозволява ви да промените детайлите на следващия номер на събитие.
 4. Номер на офертаПозволява ви да промените детайлите на следващия номер на оферта (използва се в Събитие).
 5. Генератори на фактуриТова са генератори на номера за документи с положителни и негативни стойности по подразбиране. Ако ви е необходимо да зададете различни или допълнителни типове документи, моля, свържете се със сервизните специалисти.
 6. Номер на плащане в бройПозволява ви да промените детайлите на следващия номер на плащане в брой.
 7. Номер на запитванеПозволява ви да промените детайлите на следващия номер на запитване за резервация.
 8. Номер на регистрационна картаПозволява ви да промените детайлите на следващия номер на регистрационна карта.
 9. Автоматично номериране на регистрационни картиИмате опцията да зададете автоматично номериране на регистрационните карти  (след записване на регистрационна карта или настаняване на резервация). Ако не желаете да използвате тази функционалност, просто изберете опцията "Изключено".