• Автоматична дата на приходите. Базира се на настоящия режим и този по подразбиране. В този режим датата на приходите се променя автоматично в полунощ без каквато и да е намеса от потребителя. Не са възможни никави промени за минали дати на приходите. Подобни промени се регистрират като корекция на нова дата.
  • Ръчна дата. Нов режим, подобен на горепосочения, но тук датата на приходите не се променя автоматично. Тя трябва да се променя ежедневно. Също така потребителят избира времето за тази промяна (преди или след полунощ).  След въвеждането на нова дата, повече не е  възможно да регистрирате приход с миналата дата, а всички промени се регистрират като корекции на нова дата.
  • Ръчен период. Нов режим, позволяващ ви по-голяма гъвкавост по отношение на минали дни, но също така даващ ви възможност да заключите вече отчетени периоди. Ето практически пример за употребата на новия режим:
    • Фирма, плащаща данъци, базирани на своите справки за приходите, трябва да подаде свързаната с това документация до 15-то число на следващия месец.
    • За тази фирма е нужно корекциите по начисления да бъдат отразени възможно най-прецизно, т.е. те трябва да се отнасят не към настоящата дата, а към датата на предоставяне на услугата, дори ако това е минала дата.
    • Във втория случай системата ще регистрира корекцията  като отнасяща се до прихода от минала дата, при условие че тази дата не е вече приключена (датата трябва да е след 15-то число на миналия месец). По този начин информацията за предоставените услуги е най-коректна и актуална към последния възможен момент – 15-то число на месеца.
    • Корекциите, извършени след приключването на отчетния период, се регистрират като отнасящи се за настоящата дата.


Ако желаете да промените режима на отчитане за датата на приходите, моля, свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+.


В режимите "Ръчна цена" и "Ръчен период" датата на приходите се променя от екрана за данъчни настройки. За тази цел потребителят трябва да има правото "Промени датата на приходите".

Бъдещи начисления, приключени като приход

Добавихме тази опция, за да ви позволим да контролирате как ще бъдат отчитани бъдещи начисления в Clock PMS+. Може да достъпите опцията, като от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Данъчни настройки" - раздел "Режим за датата на приходите".

Ако е избрано:

При закриване на фолио системата намира всички начисления за бъдещи дати в това фолио и променя тяхната дата на приходите на настоящата дата. По този начин начисленията могат да бъдат включени в приходите с настояща дата, т.е. в дневниците. Датата в дневниците и тяхната колона "Дължими плащания" ще съвпадат със справката "Дължими плащания".

Ако не е избрано:

При закриване на фолиото, начисленията за бъдещи дати (ако има) ще останат като приход за бъдещите дати.


Забележка:  Ако е активирана, тази настройка няма да промени старите данни. Тя ще засегне всички фолиа, закрити след активирането й. Промяната на датата на приходите за начисление, не засяга неговата дата. Датата на услугата остава непроменена, за да се избегнат изкривявания в оперативните справки.