1. Общи настройки
 2. Съответствия на стаи
 3. Съответствия на тарифи
 4. Съответствия на фирми


За активацията на вашата връзка със SiteMinder, първо ще ви е нужно да:

 • Имате активирано разширение за ОТА канали (ако нямате, моля,  свържете се със сервизния екип)
 • Свържете се с вашия SiteMinder акаунт мениджър или търговски представител, за да заявите връзка към Clock PMS+;
 • Въведете инвентарните кодове, както и тези за стаи и тарифни планове на страницата SiteMinder, като инвентарните кодове и тези на стаите следва да съвпадат, като отидете на www.siteminder.com – Clock PMS+ – Room & Rates.

Щом SiteMinder е готов с връзката, те ще се свържат с нас и вас със съответните данни за връзката. След това ние ще насрочим активацията на връзката, но настройките в Clock PMS+ трябва да бъдат попълнени първо.


Завършете настройките в Clock PMS+, като от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Настройки на ОТА канали":

Общи настройки

Можете да правите промени на общите настройки, като щракнете върху бутона "Редакция" в горния десен ъгъл на екрана:

 • Име - можете да посочите името на връзката;
 • Шаблон за начисление по подразбиране - когато се импортира допълнителна услуга, за която няма съответстващ шаблон за начисление, избраният тук ще бъде използван (може да намерите повече подробности в раздела "Съответствия на шаблоните за начисления" по-долу).
 • Задача за нова резервация - контролира дали задача ще бъде създадена, когато известие за резервация се импортира. Препоръчителната стойност е "ДА";
 • Съответствия на фирмите - стойността по подразбиране е "Канал-към-фирма (v1)". Ако планирате да импортирате профили на фирми и агенти (изпратени от ОТА-тата), моля, свържете се със сервизния екип относно задължителните настройки в Clock PMS+ преди да промените стойността.
 • Маркетинг канал/източник/сегмент - стойностите по подразбиране за маркетинговите елементи. Повече подробности относно тяхната настройка  може да намерите тук.

Съответствия на стаите

За да добавите ново съответствие между тип стая на Clock PMS+ и такъв на SiteMinder, просто щракнете върху бутона "Нов/а" и попълне необходимите данни:

 • Код на тип стая – въведете инвентарния код на съответния тип стая от SiteMinder;
 • Тип стая – падащо меню на вашите типове стаи, от които да избирате;
 • Макс. стаи – използвайте тази опция, за да контролирате колко от вашите свободни стаи от даден тип да се изпращат с едно обновяване. Ако имате 5 свободни стаи, с Макс. стаи, настроено на 3, само 3 стаи ще бъдат изпратени. Когато само 2 стаи са свободни, а опцията "Макс. стаи" е настроена на 4, само 2 стаи ще бъдат изпратени
 • Експортът на свободни стаи е деактивиран – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадения тип стая.

Съответствия на тарифите

За да добавите ново съответствие между Clock PMS+ rate и такава на SiteMinder, просто щракнете върху бутона "Нов/а" и попълнете необходимите данни:

 • Код на тарифен план – въведете тарифния код от SiteMinder;
 • Тарифа – падащо меню на вашите тарифи в Clock PMS+, от които да избирате;
 • Автоматично плащане на депозита – падащо меню със следните опции, от които да избирате:
  • Съхрани кредитната карта – данните на кредитната карта ще бъдат съхранени в Clock PMS+без допълнителни операции.
  • Токенизирай. Плати депозита, ако има такъв – кредитната карта ще бъде токенизирана, като се използва  Adyen и ако гаранционната политика на резервацията изисква депозит, системата ще се опита да го таксува.
  • Токенизирай. Преоторизирай депозита, ако има такъв – кредитната карта ще бъде токенизирана, като се използва  Adyen и ако гаранционната политика на резервацията изисква депозит, системата ще се опита временно да блокира средствата на клиента в размер на изискуемия депозит, но никакви средства няма да бъдат реално дебитирани от кредитната карта.
 • Деактивиран експорт на цени само – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ цените за дадената тарифа;
 • Експортът на тарифи и ограничения е деактивиран – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадената тарифа;


Забележка:
 • Опциите "Токенизирай. Плати депозита, ако има такъв" и "Токенизирай. Преоторизирай депозита, ако има такъв" могат да бъдат използвани само ако имате активна "Adyen интегрирани плащания" връзка. Ако нямате, моля, свържете се с нашия сервизен екип.
 • Ако полето "Автоматично плащане на депозита" е оставено непопълнено, неговата стойност ще дойде от същото поле на Фирмата (ОТА), изпраща резервацията. Ако не е зададена никаква фирма, ще се използва опцията "Съхрани кредитната карта".

Съответствия на фирмите

За да добавите съответствие между фирма в Clock PMS+ и свързаните ОТА в SiteMinder, просто щракнете върху бутона "Нов/а" и попълне необходимите данни:

 • Код на фирма – трябва да се получи от SiteMinder (може да намерите списък на OTA кодовете, използвани от SiteMinder тук);
 • Фирма – падащо меню на вашите фирмени профили, регистрирани в Clock PMS+, от които да избирате. Всяка резервация, импортирана от този канал ще бъде създадена с фирмения профил, избран в това поле;
 • Събитие – падащо меню със събития, създадени в Clock PMS+, от които да избирате. Тази опция е предвидена да се използва, когато имате минимално договорени стаи, като събитията могат да блокират договорените стаи. Ще се покаже списък само на събитията, свързани с избрания фирмен профил. За повече информация, моля, свържете се с нашия сервизен екип;
 • Трансфер на начисления за нощувки:
  • Не прехвърляй  начисленията за нощувки – тарифните начисления ще останат  в създаденото резервационно фолио.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към Фирма/Събитие - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на избраната фирма или събитие.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към агента - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на агента. Моля, свържете със сервизния екип за повече подробности относно настройката на агенти в Clock PMS+
 • Деактивирай регистрационните карти – ако е настроено на "Да", регистрационна карта ще бъде създадена само за основния гост във всяка резервация, импортирана от съответните канали. Настройте полето на "Не", ако ви е нужно регистрационна карта да се създава за допълнителните гости от импортираните гости;
 • Автоматично плащане на депозита – вижте описанието в горния раздел "Съответствия на тарифи";

Съответствия на шаблоните за начисление

За да добавите ново съответствие между Clock PMS+ начисление за допълнителна услуга и такъв на SiteMinder, просто щракнете върху бутона "Нов/а" и попълнете необходимите данни:

 • Инвентарен код на услуга – трябва да се получи от SiteMinder (може да намерите списък на шаблоните за начисление на допълнителни услуги, използвани от тук). Цената и валутата ще бъдат предоставени от  SiteMinder;
 • Шаблон за начисление – падащо меню на вашите шаблони за начисление в Clock PMS+, от които да избирате;