Когато настроите валутите и техните обменни курсове в Clock PMS+, зададете стойността на вашата национална валута като '1', а стойността на останалите валути към вашата национална.

1. От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Валута" - изберете бутон "Нов/а"

2. Започнете с вашата национална валута. Запишете я и след това повторете стъпките за всички валути, които желаете да използвате за цени и плащания , една по една. Попълнете полето "Стойност" съгласно съответния обменен курс.

Пример: 1:

  Обменни курсовеЗа стойност попълнете:
Национална валутаевро 1
Чужди валути
 USD= 0.72 евро0.72GBP= 1.20 евро1.20 CHF= 0.82 евро0.82

Пример 2:

  Обменни курсовеЗа стойност попълнете:
Национална валутаUSD 1
Чужди валути
 EUR= 1.39 USD1.39GBP= 1.67 USD1.67 CHF= 1.14 USD1.14

Пример 3:

  Обменни курсовеЗа стойност попълнете:
Национална валутаGBP
 1
Чужди валути
 EUR= 0.84 USD0.84USD= 0.60 GBP0.60 CHF= 0.69 GBP0.69


Забележка: Полето "Стойност" на екрана "Валута" поддържа стойности на обменните курсове  до 6  знака след десетичната запетая.