Групите и категориите приходи се използват в Clock PMS+, за да ви дадат по-детайлни справки и по-ясна картина на източниците на вашите приходи с цел тяхната оптимизация.


Групи приходи

Групите приходи са фиксирани (Стаи, Пакети, Храни и напитки, Допълнителни услуги, Туристически данък, Други, Отстъпка, Предварително фактуриран депозит  и Такса при анулиране).

 • Групите приходи "Стаите" и "Пакетите" се използват за регистриране на начисления за стаи и за изчислението на някои ключови показатели за ефективност като ADR, RevPar и други.
 • Групата приходи "Туристически данък" се използва за начисления като Местен данък, Курортна такса и други.
 • Групата приходи "Предварително фактуриран депозит" се използва за начисления в депозитни фолиа/фактури  (депозитна фактура е специален тип фолио/фактура).
 • Групите приходи "Храни и напитки" и "Други" могат да бъдат използвани за класифициране на всички други услуги.
 • Групата приходи "Отстъпка" се използва за автоматично генерираните начисления, когато се използва опцията отстъпка въе фолиата.
 • Групата приходи "Такса при анулиране" се използва за автоматично генерираните начисления, ако употребявате автоматична такса при анулиране (когато се анулира резервация).

Категории приходи

Добавянето на категории към всяка група може да направи вашите справки по-подробни.

1. Настройка

За да добавите категория:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Категория приходи".
 • Изберете бутон "Нов/а".
 • Въведете името на категорията и свързаната група приходи.

2. Приложение

Групите и категориите приходи се избират за всяко начисление.

 • Отворете "Шаблон за начисление", като от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки".
 • Изберете бутон "Нов/а" или редактирайте вече съществуващо начисление.
 • Изберете група приходи.
 • Изберете категория приходи (списъкът ще бъде генериран на базата на категориите, създадени за съответстващата група приходи).

Забележка: Ако редактирате групата и/или категорията приходи на съществуващ шаблон за начисление, промяната няма да бъде приложена към фолиата, в които шаблонът е бил използван. Ако желаете тези добавени начисления да бъдат с нови стойности, моля, редактирайте ги поотделно във фолиата.

3. Употреба

Ако има начисления с избрани категории, те ще бъдат включени по съответния начин в различни справки:

 • Изберете "Справки" от навигацията.
 • Посочете желаната справка.
 • Някои от справките имат опцията за филтриране резултата по група приходи, категория приходи или по двете (например справката "Начисления - обобщено" и справката "Начисления по сегменти")
 • Някои от отчетите показват групите и категориите приходи по подразбиране (например справката "Закрити фолиа - обобщено")


Clock PMS Revenu Groups and Categories