Тази настройка изисква потребителите да имат предоставено правото "Настройки"!


От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Данни за акаунта". Попълнете основните данни за вашия хотел (Име, капацитет, категория, уебсайт).

  • Часови пояс. Изберете часовия пояс на вашия хотел. Всички полета за дата/час ще бъдат локализирани според този часови пояс.
  • Имейл на хотела. Този имейл ще се използва като адрес за отговор във всички имейли, които пращате на вашите клиенти. Освен това, той ще се използва за всички системни имейли съобщения (нова резервация от ОРС, направените от клиенти анулации на резервации и т.н.).
  • Домакински имейл. Този имейл се използва за получаване на заявки от гостите към хотелското домакинство. Ако не е попълнен, ще се използва имейлът на хотела вместо това.
  • Скрито копие на имейл до гост. Копие от всяко писмо, изпратено от Clock PMS+, ще се получава на този адрес. По този начин може да си поддържате отделен архив от всички изпратени съобщения..

Данни за фактуриране

Попълнете данните за фактуриране на вашата фирма. Тази информация ще се използва в разпечатките на вашите фактури и сметки като информация за Доставчик. Непопълнените полета не се отпечатват.

  • Втори идент. No. Използвайте това поле, ако местните власти изискват допълнителна идентификация на фирмата да се отпечатват във вашите фактури/сметки.
  • Допълнителни данни за фактуриране. Може да попълнете всякакви допълнителни данни, които се изискват за Доставчик.