Данъчни настройки и обменни курсове

Данъчни настройки
Без данък Данъкът се включва в цените, закръгляване - ред по ред Данъкът се включва в цените, закръгляване - в тотала Данъкът не се включва в цените, з...
Tue, 23 ноем, 2021 at 12:24 PM
Данъчни настройки - допълнителни настройки
Данъчно облагане Шаблон за отстъпка Отпечатване на фолиа Срок за плащане по подразбиране - дни Ставка Минимални и максимални позволени цени ...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:22 AM
Режим за датата на приходите
Автоматична дата на приходите. Базира се на настоящия режим и този по подразбиране. В този режим датата на приходите се променя автоматично в полунощ без к...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:22 AM
Туристически данък
Задайте туристически данък След това задайте дължимата сума на туристическия данък в 'Данъчните сезони' За фиксирана цена на нощувка, въведете...
Tue, 23 ноем, 2021 at 12:12 PM
Обменни курсове в Clock PMS+
Когато настроите валутите и техните обменни курсове в Clock PMS+, зададете стойността на вашата национална валута като '1', а стойността на оста...
Mon, 1 ноем, 2021 at 10:23 AM