Интерфейсът към счетоводен софтуер Ажур е разработен с цел да осигури пренос на документите, издадени във вашата Clock PMS+ система към счетоводния софтуер.
Интерфейсът се осъществява с 2 текстови файла (ANSI формат), в които се описват общата част (“главата”) и детайлната част (редовете/позициите) на документа за продажба.


Внимание: Преди да стартирате настройките се уверете, че за вашия акаунт е включено съответното разширение. Темата за разширенията може да коментирате с търговеца, отговорен за вашия обект.

Настройки

За да стартирате настройките отворете менюто за навигация и изберете  Справки->Всички справки->Експорт на данни->Ajur Export->Настройки

Общи настройки

Попълнете стойностите както следва:

 • За настройките в редове от (1) до (5) попълнете както е посочено във Фиг.1
 • В ред (6) въведете код, който да се подава ако в документа има различни видове плащания. Обсъдете настройката с представител на Ажур.
 • В ред (7) не е задължително да въвеждате стойност. Попълнете в случаите, когато в една база на Ажур се импортират фактури на няколко различни обекта. Обсъдете настройката с представител на Ажур .
 • В ред (8) въведете място на издаване на документите.

            Фиг.1 

Настройки на експортиращи полета

Изберете полетата, които ще се използват за извличане на данни за клиентски номер, идентификационен номер на компания и счетоводна сметка за начислението:

 • Изберете поле за идентификационен номер на гост - списък с полетата на гост профилите, обикновено се посочва полето служещо за ЕГН (person_id) или предварително създадено допълнително поле, което се попълва за всеки гост. Стойностите в това поле се подават като клиентски номер в колона "Шифър на контрагента". При липса на стойност се подава '9999999'.

Важно: Ако искате документите на всички физически лица, винаги да се експортират с шифър на контрагент  '9999999', независимо дали има налични данни за ЕГН, в тази настройка не избирайте полето person_id. За целта създайте ново допълнително поле към профилите на гостите. Направете новото поле от тип "string" и го изключете от всички формуляри за попълване.

 • Изберете поле за идентификационен номер на компания - списък с допълнителни полета за профилите на компаниите. Полето трябва да е цифрово и създадено предварително, тъй като няма стандартно поле, което може да се използва. Настройката е задължителна и може да се използва ако искате да направите връзка с вече съществуващи профили в счетоводната система. Попълнената стойност се подава в колона "Шифър на контрагента". Ако полето е празно, за конкретната компания се генерира уникален код. 
 • Изберете поле за счетоводна сметка на начисление - списък с допълнителни полета за начисленията, посочва се от кое да се експортира счетоводна сметка. Подава се за всеки ред с услуга в колона "Шифър на МЗ" и служи за връзка със счетоводната система. 

 

                            Фиг.2


Важно: Няма предвидени стандартни поле за сч. сметка на начисление и идетификационен номер на компания. За нуждите на експорта, трябва да се конфигурират допълнителни полета, съответно към начисленията и към компаниите. Счетоводните сметки могат да бъдат заложени като списък. При конфигуриране на шаблоните за начисления, за всеки изберете коректна стойност за допълнителното поле. Тази стойност ще се прехвърли към всяко начисление и ще се включи в експортния файл. От друга страна стойността на допълнителното поле за идентификационен номер на компания, се попълва към профила ѝ и се пренася във всеки документ на тази компания.

Ако полетата бъде конфигурирани по-късно, данните за тях  няма да се прехвърлят във вече съществуващите начисления и документи.


Настройка на експортен таг за типовете документи

Чрез експорт таговете към документите, указвате кои видове документи да се включат в експортния файл. С помощта на тях счетоводната система ще разпознае вида на всеки документ (Фактура, Сметка, Фолио и т.н.). За всеки тип документ има предвидени четири полета за свързване, които отговарят на правия, кредитния и дебитния документ. 

 Фиг.3

*Кредитният документ е добавен два пъти поради възможността за издаване на документ с отрицателна стойност. Може да попълните еднакви или различни стойности, според начина на вашата работа.


Стойностите на експортните тагове се попълват в зависимост от нуждите на счетоводната система. Към счетоводната система се изпращат само документи, за който има попълнени експорт тагове.  Попълнете съответните кодове като имате предвид документацията на Ажур или обсъдете с техен представител.

Настройка на експортен таг за ДДС %

Всеки ред от документа се облага с определен данък. Полето за свързване дава възможност счетоводната система да идентифицира данъка, с който се облага реда. Попълнете съответните кодове като имате предвид документацията на Ажур или обсъдете с техен представител.

С бутон "+" може да добавите толкова реда, колкота са нужни за да се опишат експорт таговете на всички данъчни ставки, с които работите.

  Фиг.4

Настройки на типовете плащане

От менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Подтип плащане->Сметки в главната книга 

Чрез попълване на код за всеки тип плащане, счетоводната система ще може да го идентифицира в документите. 

Следва да се въведат стойности за всички типове плащания, които се използват. Могат да бъдат попълнени и след издаване на документите. Стойностите на кодовете вземете от документацията на Ажур или обсъдете с техен представител.

  Фиг.5 

Изпълнение на експорта

От менюто за навигация изберете  Справки->Всички справки->Експорт на данни->Ajur Export->Експорт.

Посочете начална и крайна дата на експорта, в които се включват издадените документи за този период (датите са включително). За да стартирате експорта изберате посочения бутон.

Структура на файловете

При експорт се създават два файла със следните особености:

 • За разделител между полетата се използва ‘|’ (pipe);
 • За разделител между редовете се използва ‘;’ (точка и запетая);
 • Форматът на датта е: дд.мм.гггг – с разделител “.” (точка);
 • За десетичен разделител се използва ‘.’ (точка);
 • Имена на файловете:

  * “RTOTxxxx.eid” - за общата част;

  * “RDETxxxx.eid” - за детайлната част;

 Където xxxx – произволни символи/цифри. Връзката между двата файла е по номер и тип на фактурата (колони 1 и 2 от описанието)

Описание на файла за общата част

Със ‘*’ са маркирани полетата, в които задължително трябва да има попълнени данни, в колона Забележка ще намерите описание какви данни се подават и от къде се вземат.


RTOTxxxx.EID       

ОписаниеМах.
дължина
Забележка
*1Документ №C 10Номер на документа/фолиото
*2Тип документN 1

0 = прав документ

1 = анулиран документ

*3Дата на документаD 10Дата на затваряне на документа
*4Дата на данъчното събитиеD 10Дата на затваряне на документа
*5Вид валутаC 3Валута на документа/фолиото
*6Валутен курс към датата на данъчното събитиеF 12,7Ако валутата е BGN – се попълва 1
*7Вид на документаN 1Експорт тага  от настройките на интерфейса
*8Документ за експортN 10
*9Шифър на контрагентаN 7Стойността на шифър на контрагент от съответното избрано в настройки поле, ако за госта няма стойност се подава '9999999', ако полето е празно за компанията, се генерира хеш (7 цифри) на базата на gest / company id
10Наименование на контрагентаC 30**
11Адрес на контрагентаC 60**
*12ИН по ДДС на контрагентаC 15Регистрационен  номер по ДДС за юридическите лица. Ако няма стойност се подава '999999999'
*13БУЛСТАТ на контрагентаC 14Данните от поле Втори идент. No. , ако липсват се подава '999999999'
*14Вид доставка по ЗДДСN 1Ако документът съдържа повече от 1 данък се експортира '9', ако данъкът е 1, се взима кода от настройката на интерфейса за ДДС експортен код
15*Основание за неначисляване на данък (ДДС)C 30Празно
16*Номер по ДДС в друга държава членкаC 15Празно
17*Ставка по ДДС в друга държава членкаF 10,3Празно
18МОЛ на контрагентаC 30Празно
19Шифър на дистрибуторN 7Празно
20*Наименование на дистрибутораC 30Празно
21*Адрес на дистрибутораC 60Празно
22*ИН по ДДС на дистрибутораC 15Празно
23*БУЛСТАТ на дистрибутораC 14Празно
24Местоиздаване на документаC 30Взема се от настройката в интерфейса "Място на издаване (поле 24)"
25*Към фактура № (при издаване на Дт / Кт известие)C 10Ако е корекционен документ/фолио се подава номера на основния документ/фолио
26*

От дата фактура (при издаване на Дт / Кт известие)


C 10Ако е корекционен документ/фолио се подава дата на основния документ/фолио
27*Причина за издаване на известиетоC 50Подава се "Корекция"
*28Начин на плащанеC 1Вземат се кодовете на типовете плащания, ако са повече от 1, се взема стойността от настройка "Код за поле 28 при смесени плащания"
29Дата на падежD 10
30Дата на получаване на стоката/услугатаD 10

Празно

*31Дата на регистрацияD 10Дата на затваряне на документа/фолиото
*32Документ към търговска веригаN 10
33*Код на доставчик при продажба към търговска веригаC 10Празно

34*Поръчка № от търговска веригаC 10Празно

35*Входящ стоков номер за търговската веригаC 10Празно

36СъставилC 30Името на потребителя затворил фолиото
*37Общо сума без ДДС във валутата на документаF 17,2*****
*38Общо данъчна основа във валутата на документаF 17,2*****
*39Общо ДДС във валутата на документаF 17,2*****
*40Общо сума за плащане във валутата на документаF 17,2*****
*41Общо акциз във валутата на документаF 17,20
*42Общо Еко такса във валутата на документаF 17,20
*43Общо сума без ДДС в леваF 17,2
*44Общо данъчна основа в леваF 17,2
*45Общо ДДС в леваF 17,2
*46Общо сума за плащане в леваF 17,2
*47Общо акциз в леваF 17,20
*48Общо еко такса в леваF 17,20
*49Връзка със склад (изписване на МЗ от склад)N 11
*50Дали ще се прави запис за документа в дневник за продажбите по ЗДДСN 1Според типа документ и ако има отметка в настройките: "Запис на документите аз услуги в дневниците по ДДС", "Запис на документите аз аванси в дневниците по ДДС", подава се 1, в противен случай  0
51Звено по ДДСN 4От настройката на интерфейса "Звено по ДДС"
52ДО на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на странатаF 17,2От настройките на интерфейса "ДДС ставка% за общоприлаган ДДС (поле 52 и 53)"
53Начислен ДДС за доставките по колона 52 от описаниетоF 17,2

От настройките на интерфейса  "ДДС ставка% за общоприлаган ДДС (поле 52 и 53)"
54ДО на облагаемите доставки със ставка 7/9 %F 17,2

От настройките на интерфейса "ДДС ставка % за ДДС на туристическите услуги (поле 54 и 55)"

55Начислен ДДС за доставките по колона 54 от описаниетоF 17,2

От настройките на интерфейса  "ДДС ставка % за ДДС на туристическите услуги (поле 54 и 55)"

56ДО на доставките със ставка 0 % по глава трета от ЗДДСF 17,2

ДО за услугите с ДДС 0% и различен код от настройките на интерфейса ""Код на освободените доставки (поле 61) "

57ДО на ВОД на стокиF 17,20
58ДО на доставки по чл. 140, 146, ал.1 и чл. 173 ЗДДСF 17,20
59ДО на доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членкаF 17,20
60ДО на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС (вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка)F 17,20
61ДО на освободените доставки и освободените ВОП, без чл.50, ал.1, т.2 ЗДДСF 17,2От настройките на интерфейса "Код на освободените доставки (поле 61)"

62Доставки по чл.50, ал.1, т.2 ЗДДСF 17,20
63ДО на доставки като посредник в тристранни операцииF 17,20
64ВОД на стоки, участващи във VIES декларациятаF 17,20
65ДО на доставки, като посредник в тристранна операция, участващи във VIES декларациятаF 17,20
66Услуги в рамките на ЕС, участващи във VIES декларациятаF 17,20
67*Вид на стоката/услугатаC 30От настройките на интерфейса "Наименование за документи за услугу (поле67)" и "Наименование за документи за аванси (поле 67)"
*68Дали фактурата е за авансN 1Ако фолиото е депозитно '1' , в противен случай '0'
69Допълнителен текст към фактуратаC 100Забележката към документа/фолиото
70Шифър на получателя на стокатаN 7Празно
71Име на получателяC 30Празно
72ГрадC 30
73ДържаваC 3Код на държавата с главни латински букви
74РегионN 4Празно
75Пощенски кодC 7
76АдресC 60
77-109

Празно


Забележка:

* = Ако няма данни се попълва с 0;

** = Ако е нов контрагент, задължително трябва да се попълнят и данни за наименованието му, адрес, Булстат, ИН по ДДС;.

*** = Форматът е 9,10 или 13 цифри, без букви;

**** = Ако не се попълни това поле, автоматично ще се вземат данните от настройката на фирмата, ако има зададена;

***** = Ако валутата на фактурата е BGN – тези полета са равни с аналогичните полета в лева.


 Описание на файла за детайлната част

Със ‘*’ са маркирани задължителните полета за попълване, в колона Забележка ще намерите описание какви данни се подават и от къде се вземат.


RDETxxxx.EID


ОписаниеДължинаЗабележка
*1№ на документC 10Номер на документ/фолио
*2Тип документN 1

0 = прав документ

1 = анулиран документ

*3Пореден номер (позиция)N 41
4Шифър на складN 7Празно
5Шифър на МЗ (код на материалния запас / услугата)C 14Настройката "Изберете поле за счетоводна сметка на начисление "
6Партиден номер на МЗC 161
7Дата на партидаD 10Празно
8Разрешително №C 14Празно
9Срок на годностD 10Празно
10Наименование на МЗC 30Текст на начислението
11МяркаC 4'Бр.'
12КоличествоF 17, 3
*13Бонифициращ коефициентF 12,7'0.0000000'
14Бонифицирано количествоF 17,3'0.000'
15Продажна цена без ДДС във валутата на документаF 17, 7
16Продажна стойност без ДДС във валутата на документаF 17, 2
17Търговска отстъпка (ТО) в %F 10,5'0.00000'
18Продажна стойност след ТО във валутата на документаF 17,2
*19Данъчна основа във валутата на документаF 17,2
20Продажна стойност след ТО в леваF 17,2


*21Данъчна основа по ЗДДС в леваF 17,2


22Акциз във валутата на документаF 17,2

'0.00'
23Акциз в леваF 17,2

'0.00'
24Еко такса във валутата на документаF 17,2

'0.00'
25Еко такса в леваF 17,2

'0.00'
26*Ставка по ДДС (в % ) за съответния артикулF 7,2
27*Отчетна стойностF 17, 2'0.00
28*Складово количествоF 17, 3'0.000'
29*№ на МЗ към търговската веригаC 18Празно
30*

Брой продажни единици (ПЕ) в 1 опаковка за търговската верига

F 10,5'0.00000'
31*Тип опаковкаC 4Празно
32*Продажна цена за 1 ПЕ за търговска верига във валутата на документа.F 17,7'0.0000000'
33-34

Празно