1. Данъчно облагане
 2. Режим за датата на приходите
 3. Номерация

В тази група настройки са включени едни от най-важните настройки на системата. Чрез тях определяте как ще изглеждат вашите документи и как ще се изчислява данъка върху услугите. Тук конфигурирате как ще се номерират документите, които ще издавате от Clock PMS+. Определяте също режима на отчитане на приходите, като сами избирате как ще се променя финансовата дата на системата и други. 

За да конфигурирате данъчните настройки, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки-> Данъчни настройки. Обособили сме настройките в няколко групи:

Данъчно облагане

В тази група настройки конфигурирате:

 • Данъчен режим(1) - видът на режима определя как ще бъде подредена информацията във вашите фактури и как ще се изчислява данъка. Clock PMS+ предлага на своите потребители широка гама от данъчни режими за употреба. Преди да изберете режима, който отговаря на вашия начин на работа, моля запознайте се с особеностите на всеки от тях ТУК.
 • Име на данъка(2) - въведете кратко име за данъка. Например: ДДС, TVA, MWSt, Moms, GST, Tax и т.н.
 • Стойност на данъка по подразбиране(3) - въведете най-често срещания данъчен размер. Той ще се предлага автоматично за новите начисления, за които нямате предварително подготвен шаблон. Този данък ще се приложи и в случаите, когато използвате опцията за ръчна цена на резервация, без да избирате конкретна тарифа. Ако е необходимо може да го променяте за всеки конкретен случай.
Забележка: Въпреки възможността за данъчна ставка по подразбиране, Clock PMS+ ви дава възможност да задавате различни данъчни ставки на различните видове услуги - услуги за нощувки, допълнителни услуги и други. За целта се подготвят шаблони на различните видове услуги, в които се задават съответните данъчни ставки. По този начин данъчната ставка за начисления за стаи може да бъде 12%, а данъчната ставка за допълнителни услуги – 20%. За повече детайли вижте ТУК.
 • Валута по подразбиране на резервационно фолио(4)- настройката определя в каква валута ще се отварят фолиата на резервациите:
  • Валута на тарифата - използва се валутата на тарифата, избрана по резервацията. По този начин ако имате тарифи в различни валути EUR и USD, резервационните фолиа също ще се откриват съответно в EUR и USD.
  • Валута по подразбиране за акаунта - всички фолиа ще се откриват във валутата на акаунта и в тази валута ще виждате баланса на фолиото.
 • Валута по подразбиране на акаунта(5) - изберете валутата на вашия акаунт. Според стойността на предходната настройка, тази валута може да се приложи при откриване на фолиа за резервациите.
 • Национална валута(6) - избраната валута ще се добави в разпечатките на фолиата, които са открити в различна валута. Така за всяко фолио винаги ще имате информация за данъчна основа, сума на данъка и брутна сума в национална валута.

Режим за датата на приходите

Настройките от тази група определят по какъв начин ще се формират приходите от предоставените услуги. Тук може да конфигурирате:

 • Режим за датата на приходите(1) - по подразбиране за тази настройка е избрано “Автоматична дата на приходите”. Това означава, че финансовата дата на приходите ще се променя автоматично в полунощ, без да е нужна намеса от потребител. Clock PMS+ поддържа още два режима за промяна на датата. Ако желаете да промените режима на отчитане за датата на приходите, моля, свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+. Повече детайли за всички режими за отчитане на прихода, може да намерите ТУК.
 • Автоматичен офсет в датата на приходите(2) - при автоматична дата на приходите, тук може да заложите отместване, така че датата да не се променя точно в полунощ. Например: ако изберете стойност 5, вместо в полунощ, датата на приходите ще се ще се промени автоматично в 5 часа сутринта.
 • Бъдещи начисления, приключени като приход(3) - ако настройката е избрана, като приход за текущия ден ще се отчетат и всички услуги за бъдещи дати, които са фактурирани в този ден. В противен случай, те се отчитат като приход за датата, за която се отнасят.
 • Версия на дневниците(4) - настройката се отнася за формата на вашите финансови справки. Повече детайли за всяка от версиите вижте ТУК.

Номерация

В тази група се задават на детайлите за номерацията на различните елементи на Clock PMS+.

За настройка на всеки номератор разполагате със следните полета:

 • Следващ номер(1)следващият номер, който да се използва. Нека да разгледаме пример със следващ номер ‘100’.
 • Дължина на номер(2) - Използвайте полето, за да увеличите дължината на "Следващ номер"  с водещи нули. Пример: '9'. В резултат на това ще се получи номер с 9 цифри с водещи нули – '000000100'.
 • Префикс на номер(3) - Добавете префикс към  получения номер. 

            Пример 1: '5'. Полученият номер ще е '5000000100'. 

            Пример 2: 'INV-'. Полученият номер ще е 'INV-000000100'.

 • Суфикс на номер(4) - Добавете суфикс към получения номер. 

Пример 1: '/CR'. Полученият номер ще е '5000000100/CR'. 

Пример 2: '-2015'. Полученият номер ще е 'INV-000000100-2015'.

Списък на елементите в системата, които имат номератори:

 • Фолио номер(5) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на фолио. Ако желаете да промените номера на фолиото, препоръчваме ви да го обсъдите предварително с вашия счетоводен отдел.
 • Резервация номер(6) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на резервация.
 • Мероприятие номер(7)- позволява ви да промените детайлите на следващия номер на мероприятие.
 • Документ за мероприятие-номер (8)- позволява ви да промените детайлите на следващия номер на оферта за мероприятие.
 • Генератори на фактури(9,10) - Това са генератори за номерата на документите с положителни и отрицателни стойности по подразбиране. Съветваме ви да обсъдите номерацията на този вид документи с вашия счетоводен отдел. Ако ви е необходимо да зададете различни или допълнителни типове документи, моля, свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+.
 • Плащане в брой-номер(11) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на плащане в брой.
 • Запитване за резервация-номер(12) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на запитване за резервация.
 • Регистрационна карта-номер(13) - позволява ви да промените детайлите на следващия номер на регистрационна карта.
 • Автоматично номериране на регистрационни карти(14) - имате опцията да зададете автоматично номериране на регистрационните карти  (след записване на регистрационна карта или настаняване на резервация). Ако не желаете да използвате тази функционалност, просто изберете опцията "Изключено".